Tuesday, 30 December 2008

KHOURANG, a poem by Jyotirmoy Sinha

Koto Khourange mor jiban tor ningsinge, aji jauriga mi bahe bahe;
Tore peitou na pahurtou, oya asu mi jungolor phulgo.

Kuno cheya nadehouri, na kuno chara shabdo,
hudda hunouri mi ching ching ching ching;
koto asha korechilu ere dine, har tou pare bulia mone korouri
ere aajikar dukhi dine.

Koidin aage dehesilu mi hoponor porigore, kurigo oya
Aaji koto asha karesu asha thungoitoi bhulia;
Mi tar bonomalir phulgo maloya, Kintu nadehouri kuno milleng.

Aji mor goje porer boronor phuta top-to-peya
Aaji morang nei kuno chati saloya;
Chinta korouri, tor juligot homeitu kishade oya,
Aji mi jungole asu akhulago chatoya.

Hopon dehouri, kundin aaitou mi torang gothanlo paloya,
Kintu dorte nei morang akhulago asu bhulia.

Kripa chauri Bhagvanorang aathan bareya,
Karmo kartou ere dukhipar din jinging bulia;
Akdinte soinei bhujtoi gathanlo sara jagathan loya,
Tore peitou mi mor ahigo jipeya.
Please subscribe to the blog: receive email. Get Free alert on your mobile! Click here.

Subscribe:

Bishnupriya Manipuri
E - World
English Grammar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bisarei — Bishnupriya Manipuri Search Engine

Bisarei